Wat is een GMR?
Stichting LeerSaam is een bestuur met 3 scholen. Volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is het verplicht dat alle besturen met meer dan ééns chool een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) hebben. Er zijn zes leden; van elke afzonderlijke school is er een ouder en een teamlid afgevaardigd. Eén van deze leden is ook lid van de MR, zodat er een directe lijn is met de achterban van de scholen.
 
Wat doet een GMR?
De GMR houdt zich bezig met aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen. In de wet (WMS) staan artikelen waarin een aantal onderwerpen worden aangegeven waarover de GMR een advies- of instemmingsbevoegdheid heeft. Voorbeelden hiervan zijn: het meerjarig financieel beleid van de stichting, het strategisch beleid en de formatie van het personeel. In de bijlage kunt u meer informatie vinden over de bevoegdheden van de GMR.
 
GMR Stichting LeerSaam
Als GMR dragen wij verantwoordelijkheid voor de belangen van kinderen, personeel en ouders van onze stichting. Dit doen wij door beleid te toetsen aan de huidige wet- en regelgeving. Middels heldere regels en open communicatie, willen wij op een betrokken en respectvolle manier samenwerken met elkaar en de directeur-bestuurder. Elk jaar stelt de voorzitter een activiteitenplan op, waarin algemene informatie te vinden is en taken en werkzaamheden worden omschreven. In een jaarplanning worden de onderwerpen ingedeeld per vergadering. Dit plan is tevens te vinden in de bijlagen. Het medezeggenschapsreglement is hierin opgenomen.
 
De bezetting en taakverdeling van de GMR:
Mevr.  Ester van Beek (juf Ester) Personeelslid de Leest
Secretaris
Mevr. Patricia Wagtmans (juf Patricia) Personeelslid de Toverlaars
Voorzitter
Mevr. Femke Pellis (juf Femke) Personeelslid de Springplank
Notulist
Dhr. Ronald Theuns Ouderlid de Leest
 
Mevr. Karlijn Kolsteren Ouderlid de Toverlaars
 
(vervanger wordt gezocht) Ouderlid de Springplank
 
De vergaderingen van de GMR zijn in principe openbaar. Mocht u een keer aanwezig willen zijn bij een vergadering, dan bent u welkom. Wilt u dit vooraf melden aan de voorzitter via het mailadres?
Mocht u vragen hebben of iets onder de aandacht willen brengen van de GMR, dan kunt u mailen naar: p.wagtmans@stichtingleersaam.nl
 
Belangrijke documenten:
Activiteitenplan
Instemmings- of adviesrechten


GMR Notulen:
September 2018 november 2018
maart 2019 mei 2019
juni 2019 september 2019
december 2019 februari 2020
april 2020 mei 2020
 juni 2020 september 2020
december 2020 januari 2021
maart 2021 juni 2021
juli 2021  
oktober 2021 december 2021
               
GMR Jaarverslagen:
jaarverslag 2014 jaarverslag 2018
jaarverslag 2015 jaarverslag 2019
jaarverslag 2016 jaarverslag 2020
jaarverslag 2017 jaarverslag 2021