Wat is een GMR?
Stichting LeerSaam is een bestuur met 3 scholen. Volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is het verplicht dat alle besturen met meer dan 1 school een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) hebben. Er zijn 6 leden; van elke afzonderlijke school is er 1 ouder en 1 teamlid afgevaardigd. 1 van deze leden is ook lid van de MR, zodat er een directe lijn is met de achterban van de scholen.
 
Wat doet een GMR?
De GMR houdt zich bezig met aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen. In WMS staan artikelen waarin een aantal onderwerpen worden aangegeven waarover de GMR een advies- of instemmingsbevoegdheid heeft. Voorbeelden hiervan zijn: het meerjarig financieel beleid van de stichting, het strategisch beleid en de formatie van het personeel. In de bijlage kunt u meer informatie vinden over de bevoegdheden van de GMR.
 
GMR Stichting LeerSaam
Als GMR dragen wij verantwoordelijkheid voor de belangen van kinderen, personeel en ouders van onze stichting. Dit doen wij door beleid te toetsen aan de huidige wet- en regelgeving. Middels heldere regels en open communicatie, willen wij op een betrokken en respectvolle manier samenwerken met elkaar en de directeur-bestuurder. Elk jaar stelt de voorzitter een activiteitenplan op, waarin algemene informatie te vinden is en taken en werkzaamheden worden omschreven. In een jaarplanning worden de onderwerpen ingedeeld per vergadering. Dit plan is tevens te vinden in de bijlagen. Het medezeggenschapsreglement is hierin opgenomen.
 
De bezetting en taakverdeling van de GMR:
Mevr. van Beek (juf Ester) Personeelslid de Leest
Secretaris
Mevr. Wagtmans (juf Patricia) Personeelslid de Toverlaars
Voorzitter
Mevr. Pellis (juf Femke) Personeelslid de Springplank
Notulist
Mevr. Stuyts Ouderlid de Leest
 
Mevr. Ahlers-Berkhout Ouderlid de Toverlaars
 
Mevr. Vleeming Ouderlid de Springplank
 
De vergaderingen van de GMR zijn in principe openbaar. Mocht u een keer aanwezig willen zijn bij een vergadering, dan bent u welkom. Wilt u dit vooraf melden aan de voorzitter via het mailadres?
Mocht u vragen hebben of iets onder de aandacht willen brengen van de GMR, dan kunt u mailen naar: p.wagtmans@stichtingleersaam.nl
 
 Belangrije documenten:
Activiteitenplan
Instemmings- of adviesrechten
jaarverslag 2017

Notulen:
September 2018                 november 2018
maart 2019